ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ უმცირესი საერთო ჯერადი (უსჯ) და სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო.