ძირითადი მასალა

რიცხვების თვისებები

ისწავლეთ
მიმატების თვისებებიგამრავლების თვისებები
ისწავლეთ
მთელი რიცხვები
ისწავლეთ
უმცირესი საერთო ჯერადიუმცირესი საერთო ჯერადი: გამეორებადი მამრავლებისამი რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადიუმცირესი საერთო ჯერადის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
უმცირესი საერთო ჯერადიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უდიდესი საერთო გამყოფის მაგალითებიუდიდესი საერთო გამყოფის ახსნაგანრიგებადობის კანონის გამოყენება მამრავლებად დაშლის დროსამოცანები უსგ-სა და უსჯ-ზეუდიდესი საერთო გამყოფის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
უდიდესი საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მამრავლებად დაშალეთ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით (ცვლადების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები უსგ-სა და უსჯ-ზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ როგორ იპოვოთ უმცირესი საერთო ჯერადი (უსჯ) და უდიდესი საერთო გამყოფი (უსგ).