ძირითადი მასალა

რიცხვების თვისებები

ივარჯიშეთ
უდიდესი საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მამრავლებად დაშალეთ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით (ცვლადების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები უსგ-სა და უსჯ-ზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ როგორ იპოვოთ უმცირესი საერთო ჯერადი (უსჯ) და უდიდესი საერთო გამყოფი (უსგ).