ძირითადი მასალა

რიცხვების თვისებები

ივარჯიშეთ
უდიდესი საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მამრავლებად დაშალეთ განრიგებადობის კანონის გამოყენებით (ცვლადების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ამოცანები უსგ-სა და უსჯ-ზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ როგორ იპოვოთ უმცირესი საერთო ჯერადი (უსჯ) და უდიდესი საერთო გამყოფი (უსგ).