ძირითადი მასალა

ტოლფასი გამოსახულებები

ივარჯიშეთ

ტოლფასი გამოსახულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ თუ როგორაა შესაძლებელი მსგავსი წევრების დაჯამება და განრიგებადობის კანონის გამოყენება ტოლფასი გამოსახულებების შესაქმნელად.