ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:15

დამუშავებული მაგალითი: ბოქს-პლოტის აგება (მონაცემთა ლუწი რიცხვი)