ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ კუთხის შემდეგი ტიპები: მახვილი, მართი, ბლაგვი და გაშლილი.  ამოიცანით და ააგეთ კუთხის ტიპები სხვადასხვა სავარჯიშო ამოცანებში.