ძირითადი მასალა

წილადები

ივარჯიშეთ
ტოლფასი წილადები (წილადების მოდელები)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლი წილადებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი წილადები და განსხვავებული მთელებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეკრიბეთ და გამოაკელით შერეული რიცხვები (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ და გამოაკელით შერეული რიცხვები (დაჯგუფებით)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები შერეული რიცხვების შეკრებასა და გამოკლებაზე (ერთნაირი მნიშვნელები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ტოლფასი წილადები წილადის მოდელებით (მნიშვნელებით 10 და 100)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი წილადები (მნიშვნელებით 10 და 100)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაშალეთ წილადები, რომელთა მნიშვნელი 100-იამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი გამოსახულებები საერთო მნიშვნელებით (მნიშვნელებით 10 და 100)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების შეკრება (მნიშვნელები 10 და 100)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ როგორ ჩაატაროთ ძირითადი არითმეტიკული მოქმედებები წილადებზე (მიმატება, გამოკლება და გამრავლება). ასევე გაიგეთ რა არის შერეული რიცხვები და ტოლფასი წილადები, გამოიყენეთ ეს ცოდნა წილადების შესადარებლად.