ძირითადი მასალა

წილადები

ივარჯიშეთ
შეკრიბეთ წილადები, რომელთაც განსხვავებული მნიშვნელები აქვთმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განსხვავებული მნიშვნელის მქონე წილადების გამოკლებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების შეკრებისა და გამოკლების გამოწვევამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სხვადასხვამნიშვნელიანი შერეული რიცხვების შეკრება და გამოკლება (დაჯგუფებით)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წილადების გამრავლება ვიზუალური გამოსახულებების საშუალებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების გამრავლებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხედების ფართობი, რომელის გვერდის სიგრძეც წილადიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ვისწავლოთ წილადებისა და შერეული რიცხვების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა.