ძირითადი მასალა

გეომეტრიული გარდაქმნები

ივარჯიშეთ
არეკლეთ წერტილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არეკლეთ ფიგურებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაადგინეთ არეკვლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
იპოვეთ ზომები ევკლიდური გარდაქმნების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ევკლიდური გარდაქმნები: შენარჩუნებული მახასიათებლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფიგურების ასახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წერტილების ჰომოტეთიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ჰომოტეთია: ჰომოტეთიის კოეფიციენტიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სამკუთხედების ზომის შეცვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ჰომოტეთია და თვისებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ისწავლით, როგორ შეასრულოთ გარდაქმნები, უფრო ზუსტად კი: გადატანა, მობრუნება, არეკვლა, ჰომოტეთია. გაიგებთ, როგორ დაიტანოთ ერთი ფიგურა მეორეზე ამ გარდაქმნის მეშვეობით.