მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:57

განტოლებათა სისტემების შეკრების მეთოდით ამოხსნა: 4x-2y=5 & 2x-y=2.5