ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:00

ამოცანები განტოლებათა სისტემებზე გამორიცხვით: კინგსის კექსები

სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით