ძირითადი მასალა
გადახედეთ განტოლებათა სისტემების შეკრების მეთოდით ამოხსნის მაგალითებს.

სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით