ძირითადი მასალა
განტოლებათა ორი სისტემა ტოლფასია, თუ მათ ერთი და იგივე ამოხსნა/ამოხსნები აქვს. ეს გაკვეთილი მიმოიხილავს, როგორ განვსაზღვროთ, ტოლფასია თუ არა ორი სისტემა.

სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით