გაიხსენეთ კვადრატული ფესვები და ივარჯიშეთ ამოცანებზე.

კვადრატული ფესვები

რიცხვის კვადრატული ფესვი არის რიცხვი, რომლის საკუთარ თავზე გამრავლებით ისევ ამ რიცხვს ვიღებთ.
კვადრატული ფესვის სიმბოლო არის \sqrt{ } .
რიცხვის კვადრატული ფესვის პოვნა რიცხვის კვადრატში აყვანის საპირისპირო მოქმედებაა.
მაგალითი:
4×4\blueD4 \times \blueD4 or 42\blueD4^2 =16= \greenD{16}
ასე რომ, 16=4\sqrt{\greenD{16}} = \blueD4
თუ კვადრატული ფესვი მთელი რიცხვია, მას სრულ კვადრატს უწოდებენ! ამ მაგალითში, 16\greenD{16} სრული კვადრატია, იმიტომ რომ მისი კვადრატული ფესვი მთელი რიცხვია.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ კვადრატული ფესვების პოვნაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

კვადრატული ფესვების პოვნა

თუ ვერ ხვდებით, რომელი მამრავლის თავის თავზე გამრავლებით მიიღებდით რიცხვს, დაშალეთ რიცხვი მამრავლებად.
მაგალითი:
36=?\Large{\sqrt{36} = \text{?}}
აი, 3636-ის მამრავლებად დაშლის სქემა:
3636 წარმოდგენილი მარტივ მამრავლთა ნამრავლის სახით არის 2×2×3×32\times 2\times 3\times 3.
ჩვენ ვეძებთ 36\sqrt{36}-ს, ამიტომ მარტივი მამრავლები უნდა დავშალოთ ორ იდენტურ ჯგუფად.
დააკვირდით, რომ შეგვიძლია, მამრავლები ასე გადავალაგოთ:
36=2×2×3×3=(2×3)×(2×3)36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = \left(2\times 3\right) \times \left(2 \times 3\right)
ანუ, (2×3)2=62=36\left(2\times 3\right)^2 = 6^2 = 36.
ასე რომ, 36\sqrt{36} არის 6 6.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო: კვადრატული ფესვის პოვნა