გაიხსენეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვები, მთელი რიცხვები, რაციონალური და ირაციონალური რიცხვები.  შემდეგ ივარჯიშეთ თითოეულის ამოცნობაში.  

მთელი არაუარყოფითი რიცხვები

არაუარყოფითი მთელი რიცხვები\greenD{\text{არაუარყოფითი მთელი რიცხვები}} არის რიცხვები, რომელთა წარმოდგენა საჭირო არ არის წილადით ან ათწილადით. ასევე არაუარყოფითი მთელი რიცხვი ვერ იქნება უარყოფითი. სხვა სიტყვებით, არაურყოფით მთელი რიცხვები არის ნატურალური რიცხვები და ნული.
არაუარყოფით მთელი რიცხვების მაგალითები:
4,952,0,734, 952, 0, 73

მთელი რიცხვები

მთელი რიცხვები\blueD{\text{მთელი რიცხვები}} არის არაუარყოფითი მთელი რიცხვები და მათი მოპირდაპირეები. შესაბამისად, მთელი რიცხვები შეიძლება, იყოს უარყოფითი.
მთელი რიცხვების მაგალითები:
12,0,9,81012, 0, -9, -810

რაციონალური რიცხვები

რაციონალური რიცხვები\purpleD{\text{რაციონალური რიცხვები}} ისეთი რიცხვებია, რომლებიც შეიძლება, გამოისახოს ორი მთელი რიცხვის ფარდობით.
რაციონალური რიცხვების მაგალითები:
44,0.12,185,3644, 0.\overline{12}, -\dfrac{18}5,\sqrt{36}

ირაციონალური რიცხვები

ირაციონალური რიცხვები\maroonD{\text{ირაციონალური რიცხვები}} ისეთი რიცხვებია, რომლებიც ვერ გამოისახება ორი მთელი რიცხვის ფარდობით.
რაციონალური რიცხვების მაგალითები:
4π,3-4\pi, \sqrt{3}

როგორ უკავშირდება ერთმანეთს რიცხვების სახეები?

შემდეგი დიაგარამა უჩვენებს, რომ ყველა არაუარყოფითი მთელი რიცხვი მთელი რიცხვია და ყველა მთელი რიცხვი რაციონალური რიცხვია. რიცხვებს, რომლებიც არაა რაციონალური, ეწოდებათ ირაციონალური.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ რიცხვების კლასიფიკაციაზე? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

ამოცანა 1
რა სახის რიცხვია 5\sqrt{5}?
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი:
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი:

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშოები:
დაახარისხეთ რიცხვები: რაციონალური & ირაციონალური
რიცხვების კლასიფიკაცია