ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:25

დამუშავებული მაგალითი: გადაკვეთის წერტილები განტოლების მიხედვით