ძირითადი მასალა

მონაცემები და ნახაზები

ივარჯიშეთ
წერტილოვანი დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სათანადო გაბნევის დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
საუკეთსო მისადაგების წრფეზე დაკვირვებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საუკეთესო მისადაგების წრფის დახრილობის ვარაუდის გაკეთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრფივ მოდელებში დახრილობისა და y ღერძთან კვეთის ინტერპრეტაციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირის ორსვეტოვანი ცხრილების კითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შესაბამისი სიხშირეების ორმხრივი ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორსვეტიანი ცხრილების გაგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ვისწავლით გაბნევის დიაგამებზე, საუკეთესო მისადაგების წრფეებსა და ორმხრივ ცხრილებზე.