ძირითადი მასალა

თემა: თანრიგი

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
ასეულები, ათეულები და ერთეულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სამნიშნა რიცხვების თანრიგები: შეჯიბრებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სამნიშნა რიცხვების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ჩვენ ვისწავლით ერთეულების, ათეულებისა და ასეულების თანრიგებს და შევადარებთ სამნიშნა რიცხვებს.