ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ სამკუთხედების დახარისხების გზები სამკუთხედების გვერდის სიგრძეებისა და კუთხის ზომების მიხედვით. ივარჯიშეთ სამკუთხედების დახარისხებაში.