ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ მანძილის ფორმულა და გაიხსენეთ, როგორ გამოიყენოთ ის ამოცანების ამოსახსნელად.
დავალაგოთ: