ძირითადი მასალა
გადახედეთ ორ წერტილს შორის მანძილის გამოსათვლელი ზოგადი ფორმულის გამოყვანის ეტაპებს.
დავალაგოთ: