ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:00

პითაგორას თეორემის გამოყენებით იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობი

პითაგორას თეორემა