ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ სიმეტრიული ფიგურები და სიმეტრიის ღერძები.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.