ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ მობრუნების საფუძვლები და შემდეგ შეასრულეთ რამდენიმე მობრუნება.