ძირითადი მასალა

წერტილების მონიშვნა - მიმოხილვა (მხოლოდ დადებითი რიცხვებისთვის)

მიმოვიხილოთ წერტილების მონიშვნა და წერტილების პოვნა საკოორდინატო სიბრტყის პირველ მეოთხედში.  შემდეგ სცადეთ სავარჯიშო ამოცანები. 
დავალაგოთ: