მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:44

განსხვავებული კვადრატული ერთეულების მქონე მართკუთხედების გაზომვა