ძირითადი მასალა

იპოვეთ პერიმეტრი, თუ გვერდების სიგრძეები იცით