ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ პერიმეტრის საფუძვლები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.
თეგები