ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ მართკუთხედის ფართობის საფუძვლები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.