ძირითადი მასალა
ისწავლეთ დამოკიდებულება წრის რადიუსს, დიამეტრსა და წრეწირს შორის.
დავალაგოთ: