ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ წრეწირის საფუძვლები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.
დავალაგოთ: