ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ კუთხეების ტრანსპორტირით გაზომვა, შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.
თეგები
დავალაგოთ: