ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ კუთხეების ტრანსპორტირით აგება, შემდეგ თავად სცადეთ მათი აგება.
დავალაგოთ: