ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში, რომლებიც მოიცავს კუთხეების, როგორც წრის ნაწილების, განხილვას.
დავალაგოთ: