ძირითადი მასალა

ტოლფასი წილადების წარმოდგენის განხილვა

გაიხსენეთ ტოლფასი წილადები წილადების მოდელებისა და რიცხვითი ღერძის დახმარებით და სცადეთ სავარჯიშოები.
დავალაგოთ: