ძირითადი მასალა

ტოლფასი წილადების განხილვა

გაიხსენეთ ტოლფასი წილადების გამრავლება და სცადეთ რამდენიმე ამოცანის ამოხსნა.