ძირითადი მასალა
გაიმეორეთ წილადების გამრავლების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.