ძირითადი მასალა

შერეული რიცხვებისა და არაწესიერი წილადების მიმოხილვა

გადახედეთ, როგორ ჩაიწერება შერეული რიცხვები, როგორც არაწესიერი წილადები და არაწესიერი წილადები, როგორც შერეული რიცხვები.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.
დავალაგოთ: