ძირითადი მასალა
გაიმეორეთ წილადების გაყოფის საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.