ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ საერთო მნიშვნელების პოვნა და ივარჯიშეთ ამოცანებზე.