ძირითადი მასალა

განსხვავებული მნიშვნელის მქონე შერეული რიცხვების შეკრება და გამოკლება

სხვადასხვამნიშვნელიანი შერეული რიცხვების შეკრება და გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე)