ძირითადი მასალა

ამოცანები წილადების შეკრებასა და გამოკლებაზე (ტოლი მნიშვნელები)