ძირითადი მასალა
ვისწავლოთ, რას ნიშნავს, როდესაც ერთი რიცხვი მეორეს მოპირდაპირეა.