ძირითადი მასალა
განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გამრავლების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.