ძირითადი მასალა
განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გაყოფის საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.
დავალაგოთ: