ძირითადი მასალა
განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების შეკრების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.