ძირითადი მასალა
გამრავლების გამოსასახად გამოიყენეთ ისრები და განმეორებითი შეკრება.