მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:04

გაამრავლეთ ერთნიშნა რიცხვები 10-ის, 100-ისა და 1000-ის ჯერადებზე