გამოიყენეთ რიგები და ამოცანები, რომ გამოსახოთ გაყოფა ვიზუალურად.

რა არის გაყოფა?

გაყოფა გვაძლევს საშუალებას, დავანაწილოთ საგნები თანაბარი ზომის ჯგუფებად.
გაყოფის აღმნიშვნელი ნიშანია ÷\div .
იმისთვის, რომ გავყოთ, უნდა ვიცოდეთ საგნების მთლიანი რაოდენობა. აგრეთვე, უნდა ვიცოდეთ ან ჯგუფების რაოდენობა, ან ობიექტების რაოდენობა ჯგუფში.

თანაბარი ჯგუფები

შევხედოთ მაგალითს:
დიდი ვარდისფერი საღეჭი რეზინის კომპანია ატარებს კონკურსს საღეჭი რეზინის გაბერვაში. მათ აქვთ 18\maroonC{18} საღეჭი რეზინი, რომელიც თანაბრად უნდა გაუყონ 3\blueD{3} ადამიანს.
ამოცანა გაყოფაზე ყოველთვის იწყება საგნების მთლიანი რაოდენობით.
საღეჭი რეზინების მთლიანი რაოდენობაა 18\maroonC{18}.
საღეჭი რეზინები თანაბრად გაიყოფა 3\blueD{3} ადამიანზე. ანუ, თანაბარი ჯგუფების რაოდენობა არის 3\blueD{3}.
ამ ამოცანაში ჩვენ ვყოფთ 18\maroonC{18} საღეჭ რეზინს 3\blueD{3} ჯგუფად. ეს შეგვიძლია, ვაჩვენოთ გამოსახულებით 18\maroonC{18} ÷\div 3\blueD{3}.

ვცადოთ კიდევ ერთი

დიდი ვარდისფერი საღეჭი რეზინის კომპანიამ გადაწყვიტა, შეჯიბრში 16\maroonC{16} საღეჭი რეზინი გამოიყენოს.
მათ ეყოლებათ 4\greenD{4} მონაწილე.

რიგების გამოყენება

ამ გაყოფის საჩვენებლად შეგვიძლია, გამოვიყენოთ ცხრილი.
ცხრილი არის საგნების განლაგება თანაბარი ზომის მწრკივებად.
1818 საღეჭი რეზინი თანაბრად გაყოფილი 33 ადამიანს შორის შეიძლება გამოისახოს ასეთი ცხრილით:
1818 საღეჭი რეზინი თანაბრად გავანაწილეთ 33 მწკრივში.
ცხრილი აჩვენებს გამოსახულებას 18÷318 \div 3.
როდესაც 1818 საღეჭ რეზინს 33 ჯგუფად ვყოფთ, რამდენი საღეჭი რეზინია თითოეულ ჯგუფში?
შეგვიძლია, ამოცანის პასუხი თითოეული რიგში წერტილების დათვლით ვიპოვოთ.
18÷3=618 \div 3 = 6

სავარჯიშო ამოცანა 2

სავარჯიშო ამოცანა 3

ამ ცხრილს აქვს 35\goldD{35} წერტილი, რომელიც 5\blueD{5} თანაბარ მწკრივადაა განაწილებული.

თანაბრად გაყოფა

ამ ტიპის ამოცანა იმ ამოცანების მსგავსია, რომლებიც ჩვენ ახლახანს ამოვხსენით, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით საგნების რაოდენობა თითოეულ ჯგუფში და არა - ტოლი ზომის ჯგუფების რაოდენობა.
შევხედოთ მაგალითს:
კომპანია პენგის პონი რაიდსს ჰყავს 20\goldD{20} პონი. პონებს ყოველ დღე მიჰყავთ ბავშვები სასეირნოდ. დღის ბოლოს პონები ისვენებენ თავიანთ სადგომებზე. თითოეული სადგომი იტევს 4\blueD4 პონის.
სულ გვაქვს 20\goldD{20} პონი.
ჩვენ, აგრეთვე, ვიცით, რამდენს იტევს თითოეული ჯგუფი. თითიოეული სადგომი იტევს 4\blueD{4} პონის.
შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაყოფა რომ გავიგოთ, სულ რამდენი სადგომი სჭირდება პენგს თავისი პონებისთვის.
გამოსახულება იმისთვის, რომ 20\goldD{20} პონი გავყოთ 4\blueD{4} თანაბარ ჯგუფად, არის 20\goldD{20} ÷\div 4.\blueD{4}.

ვცადოთ კიდევ ერთი ამოცანა

პენგის პონი რაიდსს სულ 20\goldD{20} პონი ყავს. ისინი უფრო დიდ სადგომებს აშენებენ. ახლა თითოეული სადგომი 10\purpleD{10} პონის იტევს.

გაყოფისა და გამრავლების დაკავშირება

ცხრილი აჩვენებს სულ 30\purpleD{30} წერტილს. წერტილები დანაწილებულია 6\goldD{6} თანაბარ მწკრივში, თითოეულში 5 \blueD{5} წერტილით.
განტოლება 30\purpleD{30} ÷ \div 6=5\goldD{6}= \blueD{5} წარმოადგენს ცხრილს.
აგრეთვე, შეგვეძლო, გვეთქვა, რომ ცხრილი შედგება 6\goldD{6} მწკრივისგან, თითოელში 5 \blueD{5} წერტილით.
განტოლება 6\goldD{6} × \times 5\blueD{5} = 30\purpleD{30}, აგრეთვე, წარმოადგენს ცხრილს.
ორივე განტოლებაში 30\purpleD{30} არის წერტილების მთლიანი რაოდენობა, 6\goldD{6} არის თანაბარი ზომის ჯგუფების რაოდენობა, 5\blueD{5} კი - წერტილების რაოდენობა თითოეულ ჯგუფში.

ვცადოთ კიდევ ერთი.