ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:22

დააკავშირეთ თანრიგების ცხრილი და ქვეშმიწერით მიმატება მრავალნიშნა რიცხვებში