ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:37

რიცხვის წილადის და ათწილადის სახით ჩაწერა

ათწილადების წილადებად ჩაწერა